sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik budownictwa

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

Trudno wyobrazić sobie by jakikolwiek budynek powstał bez fachowego nadzoru wykształconego specjalisty budownictwa. Planowanie, kosztorysowanie oraz prowadzenie etapów budowy to elementy wspólne zarówno dla budowy domu jednorodzinnego jak i drapacza chmur.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 2. organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 3. organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 4. sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje:
 • K1 - B18 - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
 • K2 - B33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych;
 • K3 - B30 - sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
ikonka

B18 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;
 3. sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 4. dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
 5. dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;
 6. dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
 7. wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;
 8. wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
 9. ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;
 10. wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.
ikonka

B33 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;
 2. sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
 3. przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;
 4. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
 5. określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
 6. dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;
 7. dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
 8. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 9. sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 10. sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.
ikonka

B30 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 3. korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 4. sporządza przedmiar robót budowlanych;
 5. wykonuje obmiar robót budowlanych;
 6. ustala założenia do kosztorysowania;
 7. sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 8. stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki