sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik geodeta

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

Geodeta (zwany też mierniczym) to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
 5. zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje:
 • K1 - B34 - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów;
 • K2 - B35 - obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych;
 • K3 - B36 - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
ikonka

B34 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 2. posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
 3. dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
 4. przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
 5. ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 6. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 7. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;
 8. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 9. oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 10. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 11. ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.
ikonka

B35 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
 2. opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
 3. oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
 4. sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.
 5. projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
 6. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;
 7. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
 8. wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
 9. prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
 10. wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 11. sporządza dokumentację wykonanych prac;
 12. ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
ikonka

B36 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 2. sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
 3. korzysta z danych katastru nieruchomości;
 4. sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
 5. korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
 6. aktualizuje dane katastru nieruchomości;
 7. ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.
 8. odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
 9. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;
 10. sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
 11. kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki