technik geodeta
technik geodeta
obszar
budowlany
opis kierunku

Geodeta (zwany też mierniczym) to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych.

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości. współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych.

pomiary
technik geodeta:
obsługa geodezyjna
technik geodeta:
gospodarka nieruchomościami
technik geodeta:
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, w zależności od wykonywanych czynności. Praca kameralna wykonywana jest samodzielnie i kontakty z ludźmi są wyjątkowe. Natomiast prace terenowe wymagają uczestnictwa całego zespołu i jego ścisłej współpracy. Zespołowy charakter prac terenowych wymagać będzie umiejętności współdziałania w grupie, komunikatywności.

Będziesz wykonywać czynności, które należą do rutynowych.

Będziesz odpowiadać za powierzony sprzęt i urządzenia.

kariera edukacyjna

W związku z postępem technicznym przy numerycznym opracowaniu wyników pomiarów przydatna jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami przetwarzania danych, konieczną umiejętnością jest również obsługa komputera.

Praca w administracji wymaga umiejętności urzędniczych - musisz umieć sporządzać dokumentację urzędową, prowadzić korespondencję, obsługiwać urządzenia biurowe i komputerowe.

Będziesz pracować również w oparciu o przepisy prawa, stąd powinieneś śledzić zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym i cywilnym.

Niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w rmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Pracując w administracji państwowej musisz uzyskać status urzędnika państwowego.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko